SA Abja haigla toitlustamise kord

 • Abja Haigla haigete ja hoolealuste toitlustamine  korraldatakse  tervisekaitse-, toiduohutus- ja hügieeninõuete kohaselt. Toitlustamise korraldamisel juhindutakse kehtivatest seadustest, õigusaktidest  ja juhenditest.
 • Haiglale varutakse nõuetekohased toiduained ning korraldatakse korrapärase toidu valmistamine ja serveerimine, võttes arvesse klientide vanust ja terviseseisundit, määratud dieete.
 • Toitlustamisel arvestatakse tervisliku toitumise põhimõtteid, inimeste üldiseid toitumistavasid ja võimaluse korral arvestatakse  ka usulisest või eetilisest põhjustest tingitud vajadusi ning individuaalseid toitumistavasid ja soove. Iga patsient peab saama sobiva toidu.
 • Toit peab olema mitmekesine, tasakaalustatud, koguselt piisav ja maitsev. Päevase toidu kogusest põhilise osa peab moodustama taimne toit ja vähemalt 1/3 loomne toit.
 • Söögiajad kajastuvad haigla päevakavas, milline on üleval kummalgi korrusel asuval teadete tahvlil. Teadete tahvlitele pannakse iga päev ka päevamenüü.
 • Toit peab katma patsiendi elutegevuseks vajaliku toidutarbe, rahuldama toitainetevajaduse ning toidust saadav toiduenergia peab vastama  ööpäevaringsele toiduenergiavajadusele või ületama seda.
 • Menüüde koostamisel ja kalkuleerimisel lähtutakse vastavatele vanuserühmadele kehtestatud keskmisest ööpäevase toiduenergia- ja toitainevajadusest ja toidunormi hindamisel võetakse arvestuse aluseks kahe nädala toidu keskmine toiduenergia ja toitainevajadus.
 • Sooja toitu serveeritakse kolm korda päevas: hommikusöök kell 9.00, lõunasöök kell 13.00 ja õhtusöök kell 18.00. Soovi korral on  päeval toidukordade vaheajal  võimalik lisaks tellida kohvi ja õhtul teed. Toit serveeritakse palatisse. Enne valmistoidu serveerimist peab toitlustusjuht kontrollima valmistoidu kvaliteeti ja registreerima kontrollitulemused.
 • Toitude serveerimisel tuleb vältida toidu saastumist. Toit serveeritakse vahetult peale valmistamist. Valmistatud toit jagatakse portsjoniteks köögis. Toit saadetakse toiduliftiga alt köögist üles  tellimise järgi (I korrus, II korrus).
 • Valveõde koostab iga hommikul  köögile toidu tellimuse korruste järgi – teatades sööjate arvu, tuues eraldi välja  dieettoidud, peenestatud, sonditoidud jms, vajadusel ka erisoovid.
 • Toitude säilitamisel järgitakse toidu märgistusel, toidu kohta antud teabes või  PM 5.aug.2002.a. määruses 66 „Toidu säilitamisnõuded” esitatud nõudeid.
 • Realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud toitu ei tohi serveerida.
 • Haigla personal, kes soovib tööl oleku ajal süüa, registreerib oma soovid  toitlustusjuhi juures. Sööjate kohta koostatakse graafik ja toidu eest tasumine toimub nimetatud graafiku alusel vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Personali toit on sama, mis patsientidel.
 • Toitlustusjuht  koostab menüüd, teatab õigeaegselt kööki sööjate arvu, koordineerib ja  kooskõlastab toiduainete tellimise, jälgib toitlustamisele kehtestatud nõuetest ja käesolevast korrast kinnipidamist,  korda ja puhtust köögis, lahendab toitlustamisega tekkivaid probleeme, teeb ettepanekuid ja soovitusi toitlustamise paremaks korraldamiseks.
Scroll to Top