Tervisekeskuse teenused

Logopeed
Töö eesmärgiks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine ning soodustada isiksuse eukohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog
T
öö eesmärgiks on tegeleda peamiselt käitumisprobleemide ennetamise ja lahendamisega. Koostöö õpetajatega, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega ning nõustab sotsiaalsetes küsimustes, käitumis- ja kohanemisraskustes lastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega. 

Eripedagoog
Töö eesmärgiks on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.

Füsioterapeut
A
bja Tervisekeskuses toimub füsioterapeudi vastuvõtt, kelle eesmärgiks on säilitada või taastada kliendi häiritud liikumis- ja tegevusvõimet. Füsioterapeudi teenus koosneb kliendi hindamisest, probleemide ja eesmärkide sõnastamisest ning nendest lähtuvate lahenduste teostamisest, nõustamisest. Tegeleme lastest kuni vanuriteni (v.a imikud). Abja perearstide nimistu patsientidele on teenuse osutamine tasuta, vajalik on perearsti saatekiri.

Väljaspool Abjat kehtivad tasulise teenuse hinnad:
Füsioteraapia individuaalne (kestvus 45 min) 30 €, 
Kinesioteipimine, ka rasedate (ühe kehapiirkonna) 5 €
Väikelaste (1-5 aastane) füsioteraapia (kestvus 30 min) 7 €

Ämmaemand
Abja Tervisekeskuses osutatakse iseseisvalt järgmiseid teenuseid:
normaalse raseduse jälgimine, sünnitusjärgne lapse ja naise jälgimine, uuringute määramine, tegemine ja hindamine, lihtsamate günekoloogiliste probleemide korral ravi määramine koos ravimite soovitamise ja kokkulepitud ravimitele retseptide väljakirjutamisega, reproduktiivtervise valdkonnas nõustamine. Abja  perearstide nimistu patsientidele on teenuse osutamine tasuta, vajalik on perearsti saatekiri.
Väljaspool Abjat kehtivad tasulise teenuse hinnad:

Ämmaemanda esmane vastuvõtt (kestvus 60 min) 25 €
Ämmaemanda iga järgnev vastuvõtt (kestvus 30 min) 15 €

Koduõde
Koduõe eesmärk on anda kvalifitseeritud õendushooldusteenust, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis olevale, kroonilist haigust põdevale või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendile (perearsti ettekirjutusel) efektiivseks toimetulekuks koduses keskkonnas. Teenust osutatakse Abja perearstide nimistu patsientidele, vajalik on perearsti saatekiri.

Hambaravi
Abja Tervisekeskuse ruumides on avatud OÜ Dentes A&E Hambaravi

Scroll to Top