SA Abja Haigla andmekaitsetingimused

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta ja töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. SA Abja Haigla töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid (edaspidi eriliigilisi isikuandmeid) iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse, koduõendusteenuse  ja hoolekandeteenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse või hooldekandeteenusele – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid õendusabi ja hoolekandeteenuse osutamiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse või hoolekandeteenusele – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid ja arveldusega seotud dokumendid. Seda ainult juhul, kui patsient ei ole andmete edastamist keelanud;
 • soovite ravidokumentide väljastamist – kasutame Teie või Teie volitatud esindaja nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, teabenõude, kaebuse, ettepaneku – kasutame Teie isikuandmeid päringus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

Turvakaamerad

Meie hoonesse on ohuolukorrale reageerimiseks, vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad. Tegemist on meie hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ning seal toimuvat ega salvestada heli. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult haigla juhatuse liikmel. Salvestistele võimaldatakse  juurdepääs  ainult juhul kui selleks on seadusest tulenev alus (nt uurimisasutusele). Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse haigla dokumendiregistris. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Infovahetus

SA Abja Haigla ei edasta  klientide isikuandmete infot telefoni teel!

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame esitada teabenõude, millele vastame esimesel võimalusel ja igal juhul ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame Teie soovi kohaselt kas paberil või elektrooniliselt. Me keeldume Teie teabenõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud. Juhul kui Teil on kahtlusi meie haigla konsulteeriva arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang

 • patsiendile määratud ravimi vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju kohta,
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega haiglas, saate vastuse meie andmekaitse eest vastutavalt isikult. Palume kirjutada aadressil abjahaigla@abjahaigla.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega haigla andmekaitse eest vastutava isiku poole. Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale kaebus järelevalveasutusele  (Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee ) või pöörduda halduskohtusse.

SA Abja Haigla annab endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Scroll to Top