Kliendi õigused ja kohustused

SA Abja Haigla tagab klientidele nende õigused – õigused otsustada, tegutseda ja ennast väljendada. Haigla personalil on õigus oodata klientidelt korrektset käitumist ja lugupidavat suhtumist.

Käesolevas dokumendiks loetakse klientideks kõiki SA Abja Haigla  statsionaarse õendusabi patsiente kui üldhooldusteenust  kasutavaid inimesi.

Kliendil on õigus:

 • isikupuutumatusele ja eneseväärikusele
 • füüsilisele turvalisusele
 • olla personali poolt väärikalt koheldud
 • saada kõrgekvaliteedilist teenust
 • saada teavet planeeritava protseduuri, uuringu või tegevuse kohta, enne tasulise teenuse/protseduuri osutamist saada infot selle maksumuse kohta
 • teha otsuseid oma ravi ja osutatavate teenuste asjus, valida võimalike ravimite, ravimeetodite ning ka ravimata jätmise vahel. Haiglal on õigus paluda Teilt teenuse osutamiseks kirjalikku nõusolekut.
 • keelduda ravist või teraapiaprotseduurist või katkestada need, olles eelnevalt informeeritud sellest, mida ravi katkestamine või ravist keeldumine endaga kaasa toob (ravist keeldumine vormistatakse alati kirjalikult)
 • saada haiglast kojukirjutamisel õelt  selgitusi edaspidise ravi kohta ja õendusloo väljavõte. On õigus saada  õelt nõustamist, informatsiooni ja vajadusel kirjaliku meelespea koduse toimetuleku kohta
 • keelata teabe andmine enda haiglas viibimise kohta, märkides selle vastavale nõusoleku vormile
 • saada teavet isiklikele andmetele ligipääsu kohta
 • esitada kaebusi ja ettepanekuid
 • saada personalilt teavet käitumise kohta avariiolukordades (tulekahju, veeavarii jms)
 • võimaluste piires nõuda päeva- ja öörahust kinnipidamist

Kliendil on kohustus:

 • anda täielik ja täpne informatsioon oma seisundist ja eelnevast ravist
 • järgida personali korraldusi ja juhiseid
 • järgida haigla kodukorda
 • suhtuda personali lugupidavalt
 • statsionaarsel õendusabil viibides pidada kinni ravirežiimist, ravil viibimise ajal on keelatud haigla territooriumilt lahkuda;
 • aktsepteerida ravist keeldumise tagajärgi
 • teatada personalile tervisliku seisundi muutumisest
 • võtta arvesse teiste klientide vajadusi ja ootusi, hoides saladuses teatavaks saanud andmeid kaasklientide eraelu, isiku ja tervise suhtes
 • pidada kinni hügieenireeglitest (isiklik hügieen, riietuse puhtus)
 • teavitada õde/arsti/juhatajat sellest, kui raviteenus pole rahuldav
 • aktsepteerida eelnevalt kokkulepitud või teada olevaid rahalisi väljaminekuid
 • heatahtlikult kasutada haigla inventari ja sisustust. Inventari rikkumise eest kannavad süüdlased materiaalset vastutust rikutud eseme väärtuse ulatuses;
 • majast väljumisel teavitada valveõde ja/või hooldajat;
 • teenuse lõppedes tagastada kõik saadud abivahendid ning muu haigla vara.
Scroll to Top